Algemene Voorwaarden.

Click here to go to ENGLISH version.

Algemene Voorwaarden van M4finance

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden van M4finance wordt verstaan

1.1 M4finance:

In Amsterdam gevestigd administratiekantoor dat administratieve, fiscale en aanverwante diensten aanbied aan Ondernemers & Particulieren.

1.2 Opdrachtgever:

Alle natuurlijke- en rechtspersonen, voor wie M4finance krachtens overeenkomst van opdracht diensten en/of werkzaamheden verricht.

1.3 Opdracht:

De schriftelijke, mondelinge of impliciete overeenkomst, waarbij M4finance jegens een opdrachtgever verbindt administratieve, fiscale en aanverwante werkzaamheden te verrichten.

1.4 Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en M4finance tot het verrichten van werkzaamheden door M4finance ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.5 Werkzaamheden:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door M4finance uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.6 Bescheiden:

Alle door Opdrachtgever aan M4finance ter beschikking gestelde goederen, waaronder fysieke stukken, digitale bestanden of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door M4finance vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers

Artikel 2: Toepasselijke Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, opdrachten tot dienstverlening en overige contracten en overeenkomsten van M4finance met opdrachtgevers.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk akkoord bevonden door M4finance en zulks schriftelijk door M4finance is bevestigd. Aan deze overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor latere opdrachten.

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. M4finance en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op elke (vervolg)offerte, (vervolg)overeenkomst, (vervolg)opdracht en/of opdrachtbevestiging die voortbouwt en/of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.5. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door M4finance uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de opdracht en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door M4finance retour is ontvangen.

3.2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, of indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment wij op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht zijn gestart.

3.3. Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dient M4finance potentiële Opdrachtgevers te identificeren en de identificatie te verifiëren alvorens wij met de uitvoering van de Opdracht kunnen beginnen. Verificatie van de door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens zal plaatsvinden op basis van documenten, gegevens en inlichtingen uit onafhankelijke en betrouwbare bron, zoals;

– het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en voor Opdrachtgevers die zijn opgericht naar buitenlands recht op basis van de informatie verstrekt door onafhankelijke professionele zakelijke dienstverleners. Wij kunnen Opdrachtgever om medewerking vragen ten aanzien van de identificatie en de verificatie. De beoordeling of de identificatie en de verificatie overeenkomstig de wet is geschied is voorbehouden aan M4finance.

3.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4: Benodigde informatie

4.1 De Opdrachtgever is gehouden M4finance tijdig alle informatie te verstrekken, welke M4finance naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan uitvoerder behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig en/of vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door M4finance verzocht.

4.2 M4finance heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan in artikel 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan M4finance verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever de in artikel 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is M4finance bevoegd de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.6 M4finance is gehouden de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door de Opdrachtgever aan M4finance verstrekte informatie is vastgelegd – waaronder begrepen stukken of bescheiden en magnetische of elektronische gegevensdragers – op verzoek van de Opdrachtgever aan deze terug te geven zodra de opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat de Opdrachtgever alle in verband met de uitvoering van de opdracht of de beëindiging van de overeenkomst aan M4finance verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 5: Uitvoering Overeenkomst

5.1 M4finance bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. M4finance zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 M4finance zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden hebben wij een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. M4finance kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.3 M4finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door M4finance aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van M4finance wenselijk is.

5.4 M4finance voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist.

5.5 Wij houden ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken. Dat dossier is M4finance eigendom.

5.6 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van M4finance en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever enM4finance overeengekomen is.

5.7 De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal M4finance daarover aan Opdrachtgever rapporteren. M4finance is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6: Honorarium

6.1 M4finance heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door M4finance in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.

6.2 Het honorarium van M4finance is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

6.3 Het honorarium van M4finance kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Opdracht en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door M4finance gewerkte tijdseenheid.

6.4 Indien een per Opdracht vastgesteld bedrag is overeengekomen, is M4finance gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

6.5 Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is M4finance gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en M4finance hierover andere afspraken hebben gemaakt.

6.6 Het honorarium van M4finance, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 8 dagen na factuurdatum door middel van stortingen ten gunste van een door M4finance aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

7.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft M4finance, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag, Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van M4finance.

7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, heeft M4finance het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, het indienen van belastingaangiften en het publiceren van jaarrekening(en), tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

7.4 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-.

7.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van M4finance daartoe aanleiding geeft, is M4finance gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door M4finance te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is M4finance gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan M4finance uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1. M4finance behoudt alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

8.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden onze producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van M4finance toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

8.4 Ingeval van beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel M4finance daartoe verplicht, zijn wij en de door M4finance ingezette perso(o)n(en) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever.

9.2. Wij zullen passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door M4finance in te schakelen derden en medewerkers in lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

9.3. Verwerking van persoonsgegevens door M4finance vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zijn wij niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan M4finance door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval M4finance optreed in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

9.4 M4finance is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

9.5. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door M4finance voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van onze rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, niet aan derden openbaren.

9.6. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien M4finance zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat M4finance alsnog in staat is deze op de overeen gekomen wijze na te komen.

10.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in artikel 10.1 zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen,zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 11: Opzegging

11.1. Opdrachtgever kan  de Overeenkomst ten allen tijde opzeggen na het verstrijken van de overeenkomst die is aangegaan tussen opdrachtgever en M4finance met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

11.2. M4finance kan de Overeenkomst ten allen tijde opzeggen na het verstrijken van de overeenkomst die is aangegaan tussen opdrachtgever en M4finance met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

11.3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door M4finance, heeft Opdrachtgever recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Wij behouden in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door M4finance tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor M4finance extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

11.4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft M4finance het recht om minimaal 50% van de gederfde inkomsten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Hiermee wordt bedoeld dat de kosten die tot einde van de overeenkomst in rekening gebracht had kunnen worden door M4finance worden gezien als gemiste opbrengsten.

11.5. Bij beëindiging van de Overeenkomst dienen Partijen alle in hun bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. Wij zijn gerechtigd deze verplichting eenzijdig op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever alle declaraties voor onze werkzaamheden volledig heeft voldaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van M4finance kan worden verwacht. M4finance is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de Opdracht een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, dan is de totale aansprakelijkheid in het kader van de Opdracht beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtgever aan M4finance heeft betaald en/of nog verschuldigd is over de laatste drie maanden voor de onder de Opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en/of indien dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat.

12.2. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor:

– schade die ontstaat doordat wij voldoen aan de voor M4finance geldende wet- en (beroeps)regelgeving
– schade die ontstaat door iedere fout die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die Opdrachtgever aan M4finance heeft verstrekt
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte-, of gevolgschade.

12.3. Wordt de Opdracht uitgevoerd ten behoeve van meer (rechts)personen, dan geldt de beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van de Opdracht voor alle betrokken (rechts)personen gezamenlijk. Het is aan die groep van betrokken (rechts)personen zelf om in geval van aansprakelijkheid de maximaal uit te keren schadevergoeding onderling te verdelen.

12.4. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens M4finance. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen M4finance en niet tegen onze aandeelhouders, werknemers of door M4finance ingeschakelde derden.

12.5. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door M4finance voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

12.6. Opdrachtgever vrijwaart M4finance voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan M4finance onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van M4finance.

12.7. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald, geven wij geen beleggingsadviezen hetgeen tevens inhoudt dat onze uitingen ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

Artikel 13: Contractsoverneming

13.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij M4finance hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

13.2. In geval van contractoverneming vrijwaart Opdrachtgever M4finance ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

Artikel 14: Internetgebruik

14.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt er gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en diverse digitale diensten van derden. Partijen erkennen dat er aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen en diensten risico’s kleven zoals –maar niet beperkt tot – niet gegarandeerde bezorging van communicatie, vertraging en virussen.

14.2. De data uit onze computersystemen leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door M4finance verstuurde digitale communicatie en gebruikte digitale diensten tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.

14.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij Opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van digitale communicatie of diensten, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van digitale communicatie, onderschepping of manipulatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van digitale communicatie, voor digitale communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

Artikel 15: Wervingsverbod

Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging vande Opdracht medewerker(s) die vanuit M4finance betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht niet in dienst nemen, noch met deze medewerker(s) over indiensttreding onderhandelen. Indien Opdrachtgever ondanks dit wervingsverbod toch medewerker(s) van M4finance in dienst neemt, is hij aan M4finance een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan zes maanden brutoloon van de betreffende medewerker(s), onverminderd M4finance recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens M4finance in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens M4finance kan aanwenden.

Artikel 17: Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van M4finance zal die rechten en bevoegdheden onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 18: Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 19: Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 20: Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 21: Wijzigingsbeding

Wij hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor een zwaarwegend belang is en de Opdrachtgever niet onevenredig zwaar benadeeld wordt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en forumkeuze

22.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en M4finance is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen die verband houden met Opdrachten tussen partijen zullen in eerste instantie beslecht worden door bindende arbitrage bij een onafhankelijke en door partijen gezamenlijk aan te wijzen derde. Slechts in tweede instantie worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

EINDE ALGEMENE VOORWAARDEN

1 januari 2022

M4finance B.V.
Middenweg 212
1701 GH Heerhugowaard
KvK 84544058

    Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Wij delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. Deze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Meer informatie en de mogelijkheid om uw toestemming te veranderen vindt u in onze Privacybeleid.

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close